Обявен в Държавен вестник бр. 86/28.10.2022 г.

Разрешен на Академичен съвет (протокол № 23/19.05.2022 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

  • ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, www.mu-sofia.bg