Разрешен на АС от 15.12.2022 г. Обявен в ДВ бр. 1/03.01.2023 г.

30. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ – един за нуждите на преподаването в катедра „Консервативно зъболечение“. Задължително изискване е кандидатите да имат придобита специалност по „Терапевтична стоматология“ или „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

8352


РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 28.11.2022 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ФДМ, МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10