Публикуван в ДВ бр. 5/17.01.2023 г. Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

16. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – три места, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

191


Обявен в Държавен вестник бр. 5/17.01.2023 г., Разрешени на Академичен съвет (протоколи № 28/28.11.2022 г. и № 29/15.12.2022 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следните конкурси:

  • ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – един, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, за нуждите на преподаването по аналитична химия в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
  • ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, www.mu-sofia.bg/.