Oбява обнародвана в ДВ бр. 23/14.03.2023г.. Решение на АС от 28.02.2023г. 

241. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,

Обявява следния конкурс: едно място за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването в професионално направление 7.5. Здравни грижи, с изискване кандидатите да притежават висше образование на ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ за Катедрата по социална медицина на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.