Обявен в ДВ бр. 36/21.04.2023 г. Разрешен на Академичен съвет (протокол № 32/30.03.2023 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

  • ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – един, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, за нуждите на преподаването по аналитична химия в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.