Разрешени на АС от 28.02.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г.

  1. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на  Катедрата по физиология и патофизиология – Сектор Физиология, със срок  2 месеца от обнародването в държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 205, тел.  02/9172 681.

3161

 

Разрешен на АС от 28.02.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г.

573а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.

3162

 

Разрешени на АС от 28.02.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г.

573б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по урология на база Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария  на Катедрата по урология, тел. 02/9230 352.

3163

 

Разрешени на АС от 30.03.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г.

  1. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика – Сектор Биофизика, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

3164

 

Разрешен на АС от 30.03.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г.

607а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика – Сектор Биофизика, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

3165

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести  на база Клиника по белодробни болести и фтизиатрия към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, стая № 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

 

Разрешен на АС от 30.03.2023 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 

Разрешени на АС от 30.03.2023 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 0886 81 80 06.


Обявен в ДВ бр. 37/25.04.2023 г. Разрешен на Академичен съвет (протокол № 32/30.03.2023 г.)

88. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина,

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висшето образова- ние 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина по научна-та специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

3221