Разрешен на АС от 30.03.2023 г.

Обнародван в ДВ бр. 41/09.05.2023 г.


671. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина”и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.


Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, тел. 02/943 22 63 – канцелария. 3500