Конкурси

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 10.12.2019г.,

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурси  за 1/едно/ място асистент на 0,50 длъжност  и 1 /едно/ място асистент на 0,25 длъжност със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по „Клинични и медико-биологични науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца, при МУ-София както следва:

 1. Едно място асистент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Вътрешни болести”.
 2. Едно място асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Хирургия”.

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9.  списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /отдел Наука/.

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  10.12.2019 год.,

Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „Медицинска сестра” – ОКС „бакалавър” за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца , при МУ-София  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 • Заявление
 • Автобиография – европейски формат
 • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър”
 • Медицинско свидетелство
 • Свидетелство за съдимост
 • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, отдел наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

Разрешени на АС от 22.10.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 98/13.12.2019 г.

69. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент и един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

9316

 

Разрешен на АС от 23.07.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 98/13.12.2019 г.

69а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

9317

 

Разрешен на АС от 22.10.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 0897 51 90 67.

 

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 22.10.2019 Г.

Обявен в ДВ бр. 94/29.11.2019 г. 

Медицинският университет – София,

Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

9089

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

8799

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г

18а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на  Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел. 02/ 9172 601.

8800

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за база Клиника по ревматология, кардиология и хематология, един за база Клиника по детска неврология, един за база Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и един за база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

8801

 

Разрешени на АС от 24.09.2019 г.

Обявени в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за База 1 – Бронхологично отделение и един за База 2 - Клиника по белодробна туберкулоза  към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

8802

 

Разрешен на АС от 24.09.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

18г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел. 02/9230 332, 02/9230 638, 02/ 9230 688.

8803

 

ПУБЛИКУВАНИ В ДВ БР. 61 от 02.08.2019 г.

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 23.04.2019 Г. И ФС ОТ 18.04.2019 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ – ЕДИН В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ“.
 2. „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ – ТРИМА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

 

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 21.05.2019 Г. И ФС ОТ 25.04.2019 Г.

 1. „ПРОФЕСОР“ – ЕДИН В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10