Конкурси

Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 12/11.02.2022 г.

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София,

обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина за заемане на академичната длъжност:

  • професор – един, по научната специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.