Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Ортодонтия
Катедра: Катедра Ортодонтия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Приложение на Дент@лайн дигитални алайнери за ортодонтско лечение
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева, дмн – Зам. Декан по лечебно диагностична дейност и ръководител Катедра по ортодонтия на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова, дмн – Катедра по протетична дентална медицина на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, дм – гост-професор в Катедра по детска дентална медицина на ФДМ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм – гост-професор в Катедра пo ортодонтия на ФДМ при МУ-Варна – външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – Катедра по протетична дентална медицина на ФДМ при МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Антон Йорданов Джоров, дмн – професор по лицево-челюстна хирургия към „Аджибадем Сити Клиник“ към МБАЛ „Токуда“ – София – външен член за МУ-София
  7. Проф. д-р Гордана Андре Ковачевска, дм – Катедра по стоматологична протетика, Стоматологичен факултет към Университет „Свети Кирил и Методий“ - Скопие – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн – гост-професор Катедра по образна и орална диагностика на ФДМ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  9. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн – пенсиониран преподавател преподавател повече от 5 години от Факултет по дентална медицина към МУ-София – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева - Гургуриева, дмн
  2. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм
  3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм
Дата на защита:   12 октомври 2020 г.