Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра:  „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Сравнителни онкофармакологични изследвания на природни и синтетични вещества и нови лекарство-доставящи системи с фармакотерапевтична значимост“
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм - вътрешен член за МУ-София, катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн - вътрешен за МУ-София; катедра „Фармакогнозия“ при Фармацевтичен факултет
  3. проф. Красимира Павлова Йончева, дф - вътрешен за МУ-София; катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“ при Фармацевтичен факултет
  4. чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
  5. проф. д-р Радка Младенов Аргирова, дмн – външен за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда
  6. проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм – външен за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
  7. проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм - външен за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
Резервни членове:    
  6. проф. Георги Цветанов Момеков, дф – вътрешен резервен член, ФФ при МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
  7. доц. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм – външен резервен член, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
Рецензенти:    
  1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн
  2. проф. Радка Младенов Аргирова, дмн
  3. проф. Маргарита Любенова Генова, дм
Дата на защита:   25 юни 2019 г., 15:30 ч., Фармацевтичен факултет