Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакогнозия и фитохимия
Катедра: Фармакогнозия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Биологичноактивни вещества с протективно действие във видове от род Astragalus L., разпространени в България“
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн - вътрешен за МУ-София; катедра „Фармакогнозия“ Фармацевтичен факултет;
Членове:    
  2. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм - вътрешен за МУ-София; катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет;
  3. проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф - вътрешен за МУ-София; катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет;
  4. чл.-кор. проф. Вася Стефанова Банкова, дхн – външен за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
  5. проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, дмн – външен за МУ-София, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН;
  6. проф. Милена Петкова Попова, дх – външен за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
  7. проф. Цвета Петрова Георгиева, дм - външен за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи.
Резервни членове:    
  6. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен резервен член, ФФ при МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“;
  7. проф. д-р Иван Михайлов Съмналиев, дм – външен резервен член, ВМА.
Рецензенти:    
  1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн  
  2. проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, дмн  
  3. проф. Цвета Петрова Георгиева, дм  
Дата на защита:   20 май 2020 г., 14:00 ч., Фармацевтичен факултет.