Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на програмите за пренатален скрининг в България 
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф.д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн  – вътрешен за МУ-София, катедрата по АГ на МФ
  3. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен за МУ-София, катедрата по превантивна медицина на ФОЗ
  4. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Проф.д-р Елена Димитрова Димитракова, дмн  – външен за МУ-София, МФ на МУ-Пловдив
  7. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател – Бургас
Резервни членове:    
  8. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен резервен член, Зам.Декан на ФОЗ, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед
  9. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години, който става редовен при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен за МУ-София, Декан на ФОЗ
  2. Проф.д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн – вътрешен за МУ-София, катедрата по АГ на МФ
  3. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на защита:   20.06.2018 г.