Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база на обучение Клиника по ендокринология – УМБАЛ „Александровска”- ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Микро-макроваскуларни усложнения на захарния диабет при пациенти с ранни нарушения във въглехидратната обмяна
Научно жури:
Научен ръководител:
1. Проф. Здравко Каменов
Председател:
1. Проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, дмн  –  външен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. Русанка Димитрова Ковачева-Георгиева – Медицински университет – София (вътрешен член)
3. Проф. Анна-Мария Борисова Иванова -  Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" ООД (външен член)
4. Проф. Ивона Кирилова Даскалова - Военномедицинска академия (външен член)
5. Доц. Атанаска Петрова Еленкова – Медицински университет – София (вътрешен член)
6. Доц. Катя Николова Тодорова – Ананиева - Медицински университет – Плевен (външен член)
7. Доц. Живка Бонева Асьова -  Научно-учебен съвет при Медицински институт – МВР (въшен член)
8. Доц. Мила Богданова Бояджиева – Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (външен член)
Резервни членове:
9. Проф. Михаил Ангелов Боянов– Медицински университет – София (вътрешен член)
10. Митко Димитров Митков - Доцент - Медицински университет – Пловдив (външен член)
Рецензенти:
1. Проф. Русанка Димитрова Ковачева-Георгиева – Медицински университет – София (вътрешен член)
2. Проф. Ивона Кирилова Даскалова - Военномедицинска академия (външен член)
3. Доц. Катя Николова Тодорова – Ананиева - Медицински университет – Плевен (външен член)
Дата на защита:
29.09.2022 г