Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Обществено дентално здраве
Катедра: Катедра „Обществено дентално здраве“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Личностови характеристики, степен на тревожност и влиянието им върху денталното здраве при лица над 18-годишна възраст
Научен ръководител:   Проф.д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм – ръководител катедра „Обществено дентално здраве”, ФДМ, МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ – София
  3. Проф. д-р Цветко Йолов Йолов, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФДМ при МУ – София
  4. Доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова – външен член за МУ-София катедра „Психология“, Философски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  5. Доц. д-р Анелия Милкова Лукова, дм – външен член за МУ-София, психиатър в Клиника по Токсикология – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Бойко Костов Бонев, дм – вътрешен резервен член, Катедра „ Обществено дентално здраве”, ФДМ, МУ – София
  7. Доц. д-р Крум Николов Царибашев, дм – външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФДМ, МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен рецензент
  2. Доц. д-р Велислава Атанасова Чавдарова – външен рецензент
Дата на защита:   21 май 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ