Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра по Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Клинични аспекти на естетична реставрация с минимално инвазивни адхезивни керамични конструкции
Научен ръководител:   Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина” на Факултет по дентална медицина при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Илиана Павлова Йончева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Протетична дентална медицина” на Факултет по дентална медицина при МУ-София
  3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – външен член за МУ-София, Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина" на Факултет по дентална медицина при МУ-Пловдив
  4. Доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Протетична дентална медицина" на Факултет по дентална медицина при МУ-Пловдив
  5. Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – външен член за МУ-София, Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – вътрешен резервен член, ръководител Катедра „Протетична дентална медицина” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм – външен резервен член, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Илиана Павлова Йончева, дм – вътрешен рецензент
  2. Доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм – външен рецензент
Дата на защита:   Дата на защита: 11 юни 2018 г. от 13:30 ч. в Първа аудитория на ФДМ