Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Пародонтология“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Бактериална находка и възпалителни компоненти на отговора на организма при тежък хроничен пародонтит
Научен ръководител:   Проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра „Пародонтология”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
  3. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм – външен член за МУ-София, ръководител катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  4. Проф. д-р Елка Вакрилова Попова, дм – ФДМ, МУ – външен член за МУ-София, ръководител катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева, дм – външен член за МУ-София, катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн – вътрешен резервен член, ръководител катедра „Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова, дм – външен резервен член, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Милена Пенева, дмн – вътрешен рецензент
  2. Проф. д-р Стоян Владимиров, дм – външен рецензент
Дата на защита:   16 юли 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ