Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Дентална образна диагностика
Катедра: Катедра „Образна и орална диагностика“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Анализ на точността на линейните измервания при ДОТ на симулирани лезии в челюстите
Научен ръководител:   Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Образна и орална диагностика” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра то образна диагностика на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм – външен член за МУ-София, Медицински колеж – гр. Пловдив
  4. Доц. д-р Камелия Захариева Генова, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕООД – София
  5. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия” на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн – вътрешен резервен член, Катедра „Образна и орална диагностика” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова, дм – външен резервен член, Медицински институт на МВР – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм
  2. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм  
Дата на защита:   12 ноември 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ