Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Пулсова оксиметрия в денталната медицина
Научен ръководител:   Проф. д-р Цонко Тодоров Узунов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, ръководител Катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Цонко Тодоров Узунов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Консервативно зъболечение ”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
  3. Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм – външен член за МУ-София,  Катедра „КЗ и ДДМ“, Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
  4. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм – ФДМ, МУ – външен член за МУ-София, Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  5. Доц. Александър Иванович Гизбрехт, дм – външен член за МУ-София, Институт по електроника, Българска академия на науките
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм – външен резервен член, Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Радосвета Василева, дм
  2. Проф. д-р Славчо Димитров, дм
Дата на защита:   18 февруари 2019 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ