Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Катедра: „Детска дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Регенеративна ендодонтия при лечение на постоянни зъби с незавършено кореново развитие
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Наталия Христова Грънчарова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  4. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София.
  7. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм – външен резервен член за МУ – София,  Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн – вътрешен рецензент
  2. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн – външен рецензент
Дата на защита:   13 януари  2020 г. от 13:30 ч. в Първа аудитория на Факултет по дентална медицина.