Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7..2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Провизорните конструкции като протетичен инструмент за управление на периимплантатните меки тъкани
Научeн ръководител: 1. Доц. д-р Димитър Андонов Филчев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
  4. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн – външен член за МУ – София, Катедра „Клиника на протетичната дентална медицина “ на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
  5. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
  7. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател от академичния състав на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
  2. Доц. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм
Дата на защита:   30 март 2020 г. от 13.30 ч.  в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.