Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Триизмерно принтирани шини за профилактика на усложненията при бруксизъм – експериментално и клинично изследване
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор         
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на  Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, доктор – външен член за МУ – София, Катедра  „Протетична дентална медицина“ на  Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
4. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, доктор – външен член за МУ – София, Катедра  „Протетична дентална медицина“ на  Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Доц. д-р Стефан Чавдаров Златев, доктор – външен член за МУ – София, Катедра  „Протетична дентална медицина“ на  Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, доктор – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, доктор – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
2. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, доктор
Дата на защита:
28.11.2022 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.