Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра  „Детска дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Плак-индуциран гингивит при деца от 10 г. до 14 г. – епидемиология, превенция, клиничен и микробиологичен профил в хода на лечение
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор    
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина” на  Факултет по дентална медицина при МУ – София;
3. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
4. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина” на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм – външен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина”, на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Резервни членове:
6. Доц. д-р Надежда Георгиева Митова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Детска дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Елка Василева Цолова, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години от академичния състав на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, дм
2. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева, дм
Дата на защита:
12.12.2022 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, МУ-София.