Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: „Организация и икономика на фармацията“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Анализ на болестността и лекарство-свързаните проблеми при възрастни пациенти над 65 години със сърдечно съдови заболявания“
Научни ръководители:
1. проф. Константин Василев Митов, дф 
2. доц. Константин Тихомиров Ташков, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. доц. Мария Стефанова Камушева, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
4. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди – външен член за МУ-София, Медицински колеж при МУ-Варна;
5. проф. д-р Юлиана Крумова Маринова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора.
Резервни членове:
6. доц. Мария Йорданова Димитрова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на ФФ при МУ-София;
7. доц. Анна Христова Тодорова, дф – външен резервен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Рецензенти:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф
2. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди 
Дата на защита:
09 декември 2022 г., 13:00 ч. Фармацевтичен факултет.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: „Организация и икономика на фармацията“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Клинична ефективност и фармакоикономическа рентабилност на фармакотерапията на акромегалия в България“
Научни ръководители:
1. доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм
2. доц. Мария Стефанова Камушева, дф 
Научно жури:
Председател:
1. проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко то пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София;
Членове:
2. доц. Константин Тихомиров Ташков, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм – външен член за МУ-София, катедра „Социална медицина и обществено здраве“ на ФОЗ при МУ-Пловдив;
4. проф. Тодорка Игнатова Костадинова, ди – външен член за МУ-София, катедра „Икономика и управление на здравеопазването“ на ФОЗ при МУ-Варна;
5. доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм – външен член за МУ-София, катедра „Вътрешни болести“ на Факултета по медицина при МУ-Варна.
Резервни членове:
6. доц. Зорница Емилова Спасова-Миткова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на ФФ при МУ-София;
7. доц. Анна Христова Тодорова, дф – външен резервен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Рецензенти:
1. проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн
2. проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм 
Дата на защита:
02 декември 2022 г., 12:00 ч. Фармацевтичен факултет.