Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Възможности за повлияване на различни видове лимфоми с вещества от природен и биотехнологичен произход
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм
  2.  Проф. Георги Цветанов Момеков, дф
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Георги Цветанов Момеков, дф - вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
  4. Доц. Ива Угринова Златкова, дб – външен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология при Българска академия на науките
  5. Доц. Биляна Панчева Николова-Лефтерова, дб – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при Българска академия на науките
Резервни членове:    
  6. Доц. Румяна Любомирова Симеонова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София; Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
  7. Проф. д-р Маргаритка Христова Караиванова, дмн – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен рецензент
  2. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм – външен рецензент
Дата на защита:   02 април 2019 г., 15:00 ч., Фармацевтичен факултет.