Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Социални и технологични аспекти на терапията при диабет
Научни ръководители: 1. проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн
  2.  проф. Милен Венциславов Димитров, дф
     
Научно жури:    
Председател 1. проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен член, ФФ при МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“
Членове:    
  2. проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн – вътрешен член, ФФ при МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“, научен ръководител на докторанта
  3. доц. Емил Иванов Христов, дф – външен член, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“
  4. доц. Величка Йорданова Андонова, дф – външен член,Фармацевтичен факултет при МУ-Варна
  5. доц. Татяна Станкова Зиколова, дф – външен член, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  6. проф. Милен Венциславов Димитров, дф – вътрешен резервен член, ФФ при МУ-София, катедра „Технология на лекарствените средста и биофармация"
  7. проф. Пламен Христов Ненков, дф – външен резервен член, пенсионер
Рецензенти:    
  1. доц. Емил Иванов Христов, дф
  2. доц. Величка Йорданова Андонова, дф
Дата на защита:   17 септември 2019 г., 13:00 ч., Фармацевтичен факултет