Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Възможности за модулиране на протеин киназа В и на транскрипционния фактор NF-kB за индуциране на клетъчна смърт при малигнени хемопоетични клетки“
Научен ръководител: 1. проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн
     
Научно жури:    
Председател 1. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм - вътрешен член за МУ-София, катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:    
  2. проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн - вътрешен член за МУ-София, катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта;
  3. чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен член, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН;
  4. проф. Маргарита Любенова Генова, дм – външен член, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД;
  5. проф. Георги Николаевич Балаценко, дм – външен член, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД;
Резервни членове:    
  6. проф. Красимира Павлова Йончева, дф – вътрешен резервен член, катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на ФФ при МУ-София;
  7. доц. Бранимир Спасов, дм – външен за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД.
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
  2. проф. Маргарита Любенова Генова, дм
Дата на защита:   27 май 2020 г., 16:00 ч., Фармацевтичен факултет.