Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Онкофармакологично охарактеризиране на нови платинови и паладиеви координационни съединения
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
  2. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн
     
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм - вътрешен член за МУ – София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Дарвин Славчев Иванов, дф – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ – София
  3. Акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ – София, Институт по молекулярна биология на БАН
  4. Проф. д-р Маргаритка Христова Караиванова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ – София
  5. Доц. Биляна Панчева Николова-Лефтерова, дб – външен член за МУ – София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Любомир Казаков, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсионер
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
  2. Проф. д-р Маргаритка Христова Караиванова, дмн
Дата на защита:   29 май 2020 г., 14:00 ч. Фармацевтичен факултет