Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Катедра: „Химия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: In silico анализ на имуногенни протеини с бактериален произход
Научни ръководители:
1. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн
2. Доц. Иван Димитров Димитров, дх
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Иван Димитров Димитров, дх – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. Цветанка Добрева Живкова, дх - вътрешен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
3. Проф. Иван Петков Бангов, дхн – външен член за МУ-София, пенсионер
4. Проф. Васил Драгомиров Симеонов, дхн – външен член за МУ-София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“
5. Проф. Иванка Милошева Цаковска, дб – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките
Резервни членове:
6. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
7. Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен резервен член за МУ-София, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Проф. Иван Петков Бангов, дхн 
2. Проф. Васил Драгомиров Симеонов, дхн  
Дата на защита:
23.04.2021 г., 14:00 ч. Фармацевтичен факултет