Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологични и токсикологични проучвания на многофункционални биологично активни вещества от Clinopodium vulgare
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
2. Доц. Румяна Любомирова Симеонова, дф
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София
3. Доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Фармацевтичен факултет при МУ-София
4. Доц. Калина Монева Данова, дх – външен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия – Българска академия на науките
5. Доц. Милка Милчева Милева, дф – външен член за МУ-София, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – Българска академия на науките
Резервни членове:
6. Проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
7. Доц. Елина Руменова Цветанова, дб – външен резервен член за МУ-София, Институт по невробиология - БАН
Рецензенти:
1. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн
2. Доц. Милка Милчева Милева, дф

Дата на защита:
17 май 2022 г., 14:00 ч. Фармацевтичен факултет.