Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: „Организация и икономика на фармацията“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Анализ на болестността и лекарство-свързаните проблеми при възрастни пациенти над 65 години със сърдечно съдови заболявания“
Научни ръководители:
1. проф. Константин Василев Митов, дф 
2. доц. Константин Тихомиров Ташков, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. доц. Мария Стефанова Камушева, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм – външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
4. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди – външен член за МУ-София, Медицински колеж при МУ-Варна;
5. проф. д-р Юлиана Крумова Маринова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора.
Резервни членове:
6. доц. Мария Йорданова Димитрова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на ФФ при МУ-София;
7. доц. Анна Христова Тодорова, дф – външен резервен член за МУ-София, Факултет по фармация при МУ-Варна.
Рецензенти:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф
2. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди 
Дата на защита:
09 декември 2022 г., 13:00 ч. Фармацевтичен факултет.