Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по „Трудова Медицина”
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Проучване на трудовомедицинските проблеми на временно заети работещи
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц.д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. Антон Колев Тачев, дм – външен член за МУ-София, НЦОЗА
  4. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  5. Проф. Весела Лалева Дулева, дм – външен член за МУ-София, НЦОЗА
Резервни членове:    
  6. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Ада Иванова Байнова ,дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 11.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по „Трудова Медицина”
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Здраве и условия на труд при работещи от различни рискови и икономически дейности
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева, дмн
   2. Доц. д-р Златка Борисова Паскалева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Весела Лалева Дудева, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 12.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 
Катедра: Катедра по здравни грижи 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Превантивни грижи при лица със затлъстяване и втори тип диабет
Научeн ръководител: 1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев ,дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Георги Христов Христов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц. д-р Росица Николова Дойновска – външен член за МУ-София, Югозападен университет «Неофит Рилски» - Благоевград
  5. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Донка Петрова Байкова-Маркова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   24.11.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 
Катедра: Катедра по здравни грижи 
Факултет: Факултет по обществено здраве 
Тема на дисертационния труд: Методика за оценяване на сестринския персонал в болничната помощ 
Научни ръководители: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм   
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София 
Членове:    
  2. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София 
  3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
  4. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински Университет-Пловдив   
  5. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, дм –външен член за МУ-София, Национална спортна академия „Васил Левски“
Резервни членове:    
  6. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София 
  7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен резервен член за МУ-София пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Доц. Диана Кръстева Иванова,дм - външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Дата на защита:   29.10.2020 г. от 12.00 ч. във ФОЗ 

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Аспекти на качеството и безопасността на медицинската помощ в СБАЛАГ „Майчин дом“ – оценка на риска
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София  
Членове:    
  2. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София  
  3. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн - външен член за МУ-София, СБАЛ по акушерство и гинекология «Майчин дом»
  4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София 
  5. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас  
Резервни членове:    
  6. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София   
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов,дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   29.10.2020 г. от 14.00 ч. във ФОЗ 

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински аспекти на здравните грижи при пациенти с флеботромбози
Научен ръководител: 1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, дм – външен член за МУ-София, Национална спортна академия „Васил Левски“
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   29.10.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Роля на финансовия мениджмънт в оптимизиране дейността на болничната помощ
Научен ръководител: 1. Доц. Цветелина Милчева Петрова-Готова,дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, ФОЗЗГ при Университет „Асен Златаров“ – Бургас
  4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
  5. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София 
Резервни членове:    
  6. Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
Дата на защита:   26.10.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по социална медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Рискове пред здравната система на Република България в условията на бежанска криза”
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова,дмн
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
  4. Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив  
  5. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора  
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София Катедра «Социална медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм – външен резервен член за МУ-София Медицински университет – Пловдив
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив  
Дата на защита:   27.10.2020 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Анализ на приложението на системата за пръстова идентификация и на системата за обработване на лични данни в областта на общественото здраве. Разработване на алгоритъм за внедряване на реформи в здравеопазването
Научни ръководители: 1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм
   2. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. инж. Стефан Колев Великов, доктор – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
  5. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Право и етика в медицината“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Доц. инж. Стефан Колев Великов, доктор – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Дата на защита:   16.10.2020 г. от 14.00 ч. във ФОЗ