Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Кинезитерапия“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Медико-социална ефективност на вътреболничната кардиорехабилитация при гериатрични пациенти след кардиохирургична интервенция
Научни ръководители:  
1. Доц. Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди, дм
2. Проф. д-р Ивет Борисова Колева–Йошинова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при МУ-София
3. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм  - външен член за МУ-София, Транспортна болница – София
4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра    „Превантивна медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
2. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм
Дата на защита:
09.12.2022 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Кинезитерапия“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Роля на рехабилитацията за подобряване качеството на живот след артроскопски интервенции на колянна става
Научни ръководители:  
1. Доц. Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди, дм
2. Доц. Стефан Недков Янев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ – София, Декан на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ – София
Членове:
2. Доц. Александрина Цекомирова Водничарова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. Антония Йорданова Янакиева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
7. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен резервен член за МУ – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Рецензенти:
1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм
2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм
Дата на защита:
25.11.2022 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването"
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на публичните финанси при управлението на общественото здраве
Научен ръководител:  
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
3. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, ФОЗЗГ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Декан на ФОЗ при Медицински университет – Пловдив
5. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“при МУ-София
7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн 
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева – Филипова, дм
Дата на защита:
22.11.2022 г. от 11.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“