Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра "Здравна политика и мениджмънт“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „Стратегическо планиране на комуникацията в сферата на здравеопазването“
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – от академичния състав на МУ-София, Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Членове:
2. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – от академичния състав на МУ-София, катедра Биоетика
3. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм  - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм  - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм  - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, катедра    «Медицинска педагогика» на ФОЗ, при МУ-София
7. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Декан на ФОЗ, МУ-Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – от академичния състав на МУ-София, Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:
15.02.2022 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“