Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Качество на здравните грижи в медико-диагностична лаборатория
Научен ръководител:   проф. Иванка Костова Стамболова, дм и проф.д-р Красимир Стоянов Визев, дмн
Научно жури:    
Председател: 1. проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедра по здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София
  3. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски
  4. доц.д-р Катя Петрова Пепова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател  
  5. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по здравни грижи
  7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп - външен член за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по превантивна медицина  на ФОЗ  при МУ-София
  2. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, МФ на СУ
Дата на защита:   22.05.2018 г. от 12.00ч във ФОЗ