Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Качество на здравните грижи в лечебното заведение
Научен ръководител:   проф. Галина Стамова Чанева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедрата по здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София,  катедра по медицинска педагогика  на ФОЗ  при МУ-София
  3. проф. Христина Танчева Милчева, дп - външен член за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
  4. доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, МФ на СУ
  5. доц.д-р Катя Петрова Пепова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Зам. Декан на ФОЗ
  7. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по медицинска педагогика  на ФОЗ  при МУ-София
  2. Проф. Христина Танчева Милчева, дп - външен член за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
Дата на защита:   22.05.2018 г. от 13.00ч във ФОЗ