Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Превенция и контрол на нозокомиалните инфекции в организацията и управлението на здравните грижи
Научен ръководител:   Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм и Проф. Мариела Светославова Янева–Деливерска, дмн
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм и Проф. Мариела Светославова Янева–Деливерска, дмн
Членове:    
  2. доц.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ-София, Директор на УМБАЛ «Александровска»
  3. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  4. доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, МФ на СУ
  5. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по здравни грижи на ФОЗ
  7. доц.д-р Катя Петрова Пепова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. Доц.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ-София,  Директор на УМБАЛ «Александровска»
  2. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   22.05.2018 г. от 14.00ч във ФОЗ