Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по социална медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Качество на сестринските здравни грижи в неврологичната болнична помощ
Научен ръководител:   Доц. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедрата по здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. Доц.д-р Лидия Младенова Георгиева, дм – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по социална медицина  на ФОЗ  при МУ-София
  3. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедрата по социална медицина  на ФОЗ  при МУ-София
  7. Доц.д-р Колечка Веселинова Шопова - Козалиева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедрата по здравни грижи на ФОЗ при МУ-София
  2. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   28.05.2018 г. от 13.00 ч. във ФОЗ