Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра “Медицинска педагогика“
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински, образователни и психологически аспекти и влиянието им върху обучението на студентите от специалност „Зъботехника“
Научен ръководител:   Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по медицинска педагогика  на ФОЗ  при МУ-София
  3. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
  4. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, МФ на Тракийски университет – Ст.Загора
  5. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София катедрата по здравни грижи  на ФОЗ  при МУ-София
  7. Проф.д-р Коста Славов Костов , дм - външен член за МУ-София, Директор на Филиал Хасково при Тракийски университет – Ст.Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
  2. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   29.05.2018 г. от 13.00 ч. във ФОЗ