Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на майчиното и детско здравеопазване като мярка за овладяване на демографския срив в България
Научен ръководител:   Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София,  Декан на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София,  катедрата по здравна политика и мениджмънт  на ФОЗ при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател Бургас
  5. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф – вътрешен член за МУ-София катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София,  Декан на ФОЗ при МУ-София
  2. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   29.05.2018 г. от 14.00 ч. във ФОЗ