Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Влияние на емиграцията на лекари върху здравната система
Научен ръководител:  1. Проф.д-р Златица Георгиева Петрова,дм
  2. Доц. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по здравна политика и мениджмънт  на ФОЗ  при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години, Бургас
  4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  5. Доц. д-р Никола Емилов Събев, дм – външен член за МУ-София, Зам. Декан на ФОЗЗГ Русенски университет «Ангел Кънчев»
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. Доц.д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен член за МУ-София,  Катедра по здравна политика и мениджмънт  на ФОЗ  при МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години, Бургас
Дата на защита:   20.06.2018 г. от 13.00 ч. във ФОЗ