Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Качество на здравните грижи при пациенти с изгаряне
Научен ръководител: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм
  2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Доц. Маргарита Димитрова Митова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски
  5. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет-Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член, от академичния състав на МУ-София, Катедра по здравни грижи на Факултет по обществено здраве
  2. Доц. д-р Маргарита Димитрова Митова, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   25.06.2018 г. от 12.00 ч. във ФОЗ