Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Финансиране на денталната помощ в България – състояние и перспективи
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
  2. Проф. Николай Ангелов Попов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването»  на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването»  на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3.  Проф. Христина Танчева Милчева , дп – външен за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
  4. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен за МУ-София, ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
  5. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен за МУ-София, Медицински факулет при Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска етика и право» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването»  на Факултет по обществено здраве , научен ръководител на докторанта
  2. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
Дата на защита:   27.06.2018 г. от 14.00 ч. във ФОЗ