Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Медицинска етика и право”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Подобряване качеството на живот на уязвими обществени групи чрез модел на поведение на денталните специалисти в България
Научни ръководители: 1. Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн
  2. Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн  – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска етика и право»  на ФОЗ, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра « Протетична дентална медицина» на ФДМ при МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ-София
  4. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн  - външен член за МУ-София, Факултет по дентална медицина при МУ-Варна
  5. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ-София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Медицинска етика и право» на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева-Иванова, дм - външен резервен член за МУ-София, Факултет по дентална медицина при МУ-Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн - вътрешен член за МУ -София,Катедра по „Медицинска етика и право” на ФОЗ
  2. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн  - външен член за МУ-София, ФДМ при МУ-Варна
Дата на защита:   02.07.2018 г. от 12.00 ч. във ФОЗ