Печат
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински, педагогически и психологически аспекти и иновации на обучението в специалност „Медицинска козметика“
Научен ръководител: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при  МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм - - външен член за МУ-София,, Директор Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София.
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   19.04.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ