Печат
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Създаване на информационен продукт за проучване на химичните фактори от работна средa
Научни ръководители: 1. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Доц. Антон Николаев Тачев, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по обществено здраве и анализи
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   07.11.2019 г. от 11.00 ч. във ФОЗ