Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Практики на финансиране на системата на здравеопазване в страните от ЕС
Научни ръководители: 1. Доц. Доротея Тенчева Щерева-Тзуни, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм  - външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив
  5. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, ФОЗЗГ, Университет «Проф. д-р Асен Златаров» - Бургас
Резервни членове:    
  6. Доц. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Икономика на здравеопазването» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София
Дата на защита:   24.02.2020 г. от 15.00 ч. във ФОЗ