Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Икономически аспекти при създаването и развитието на лечебни заведения за дългосрочна грижа, подкрепяни от публичния сектор
Научни ръководители: 1. Доц. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Декан на Факултет по обществено здраве при МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, ФОЗЗГ Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Резервни членове:    
  6. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф.д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София
Дата на защита:   24.02.2020 г. от 14.00 ч. във ФОЗ