Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Биоактивни съединения в козметични продукти – анализ и контрол ”
Научни ръководители: 1. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн
  2. Доц. Д-р Андрей Кехайов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Милена Георгиева Стойчева - Янчева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  3. Доц. Антон Колев Тачев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
  4. Доц. Николай Атанасов Ризов, дх - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Доц. Теодор Иванов Панев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
Резервни членове:    
  6. Доц.д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «трудова медицина» на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф.д-р Веселин Борисов, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Теодор Иванов Панев, дм - външен член за МУ-София, НЦОЗА
Дата на защита:   22.04.2020 г. от 10.00ч във ФОЗ