Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социални и здравни проблеми на деца с епилепсия и техните семейства
Научни ръководители: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм
  2. Доц. Евгени Господинов Иванов, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Дата на защита:   17.06.2020 г. от 13.00ч във Факултет по обществено здраве.