Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена / вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Маркетинг в трудовата медицина – психологични и социални аспекти
Научeн ръководител: 1. Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф.д-р Ада Иванова Байнова, дмн  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  4. Проф.д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Проф.д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн  - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Доц.д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра трудова медицина на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. Весела Лалева Дулева, дм – външен резервен член за МУ-София, НЦОЗА
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София катедра трудова медицина на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф.д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   17.06.2020 г. от 10.00ч във Факултет по обществено здраве.