Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при деца и юноши – промоция, превенция и профилактика
Научeн ръководител: 1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
  3. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ-София, СУ
  4. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
  5. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, МУ-София
  7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра здравни грижи на ФОЗ, МУ-София
  2. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Дата на защита:   17.06.2020 г. от 12.00ч във Факултет по обществено здраве.