Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Основани на доказателства и ценности интервенции за повишаване на качеството в здравеопазването
Научни ръководители: 1. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова,дм
  2. Доц. д-р Кристина Христова Попова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
  5. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Право и етика в медицината“ на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
     
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   22.06.2020 г. от 12.00 ч. във ФОЗ